Andmekaitseuudised

GDPRiga seonduvad uudised, artiklid ja audio-postitused

Kes võib olla andmekaitsespetsialistiks?

Postitatud

Sageli tekib küsimus, kellele panna asutuses või ettevõttes andmekaitsespetsialisti (AKS) ülesanded? EL isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artiklid 37-39 sisaldavad reegleid, millistel juhtudel AKS määrata, milline on tema ametiseisund ning ülesanded. Siiski ei määra GDPR üheselt, kas AKS peaks olema keegi töötajatest või tuleks selle ülesande täitmine osta hoopis välise teenusepakkuja käest. Organisatsioon võib palgata AKS-i… Loe lähemalt »

Tööandja puudulik infoturve tõi trahvi 5 100 000 €.

Postitatud

Ühendkuningriigi andmekaitse järelevalveasutus ICO määras 24.10.2022 töötajate andmete kaitseta jätmise eest trahvi 5,1 miljonit eurot ehitusfirmale Interserv Group Ltd., kuivõrd ettevõte jättis rakendamata  tehnilised ja organisatoorsed meetmed, mis lihtsustas küberrünnaku läbiviimist. Rikkumine sai alguse sellest, et ehitusfirma töötaja avas pahavara sisaldava õngitsuskirja. Ettevõtte poolt kasutatud viirusetõrjeprogramm tõrjus küll osa pahavara, kuid häkker pääses siiski töötaja… Loe lähemalt »

Trahv lapse isikuandmete väärkäitlemise eest – 1 200 000 €.

Postitatud

Läti andmekaitse järelevalveasutus (Datu valsts inspekcija) otsustas 9.09.2022 trahvida telekommunikatsiooniettevõtet SIA „Tet“ 1,2 miljoni euroga GDPR art. 5(1) (a); (d) ja (f) rikkumise eest. Kõnealused sätted kohustavad isikuandmete vastutavat töötlejat mh tagama, et: töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev; isikuandmed on õiged (kontrollitud) ja ebaõiged andmed kustutatakse viivitamata; andmete töötlemisel kasutatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke… Loe lähemalt »

Rikkumise varjamine tõi kaasa haldustrahvi.

Postitatud

Poola andmekaitse järelevalveasutus (UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) määras 3,000 eurot haldustrahvi sihtasutusele, kes ei teavitanud järelevalveasutust ega andmesubjekte isikuandmetega seotud rikkumisest. Tegu on sihtasutusega, mis tegeleb õigusabi andmise, psühholoogilise nõustamise, kuriteoohvrite ja nende perede toetamise ning avaliku võimu kandjate, riikliku meditsiinisüsteemi ja kindlustusfirmade poolt halvasti koheldud isikute õiguste kaitsega. Järelevalveasutus sai teate võimaliku GDPR-st tulenevate kohustuste… Loe lähemalt »

Isikuandmed B2B

Postitatud

EL isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR (General Data Protection Regulation), kohaldub ainult füüsiliste isikute andmetele. Füüsilised isikud võivad olla nt kliendid, töötajad, partnerid, koolitatavad, patsiendid, mittetulundusühingu liikmed, naabrid – ehk inimesed. Isikuandmete töötlemine tähendab kõikvõimalikke tegevusi, mida isikuandmetega teha saab – näiteks nende kogumine, säilitamine, muutmine, vaatamine, kasutamine, kustutamine, jne Isikuandmed ei ole ainult nimi või… Loe lähemalt »

Raamatupidamisfirma kasutamiseks on vaja sõlmida andmetöötlusleping.

Postitatud

Poola andmekaitse järelevalveasutus (UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) määras 7.09.2022. a trahvi kultuurikeskusele, kes ei olnud sõlminud raamatupidamisfirmaga GDPR artiklis 28 nõutud andmetöötluslepingut. Mais 2020 sai järelevalveasutus Sułkowice’ Kultuurikeskuselt (vastutav töötleja) teatise isikuandmetega seotud rikkumise kohta. Rikkumine puudutas kokku 30 inimest, sh ka keskuse enda töötajaid. Järelevalveasutus avastas, et kultuurikeskus oli kaasanud raamatupidamisfirma, kuid… Loe lähemalt »

Pilveteenused ja GDPR – juhend Taanist.

Postitatud

Taani isikuandmete kaitse järelevalveasutus Datatilsynet on andnud välja juhendmaterjali nn. pilveteenuste (SaaS, IaaS, jne) kasutajale. Ennekõike on juhend mõeldud neile, kes valmistuvad pilveteenuseid kasutusele võtma. Samas on üsna laialt levinud nö standardiseeritud (tüüp)lahendused, kus kliendi (reeglina isikuandmete vastutav töötleja) võimalused teenust enda vajadustele ja nõudmistele vastavaks kujundada on küllaltki piiratud või olematud. Seetõttu on juhend… Loe lähemalt »

Mittevaraline kahju GDPR tähenduses – tulemas on EL Kohtu poolne selgitus

Postitatud

30.06.2022 esitas Ravensburgi (Saksamaa) ringkonnakohus Euroopa Liidu Kohtule eelotsustamiseks küsimuse seoses mittevaralise (varasem termin – moraalne) kahju mõistega GDPR tähenduses. Nimelt sätestab GDPR artikkel 82 (1), et“ igal isikul, kes on kandnud käesoleva määruse rikkumise tulemusel varalist või mittevaralist kahju, on õigus saada vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt hüvitist tekitatud kahju eest“. Saksamaa kohtus arutlusel… Loe lähemalt »

Ka suuliselt esitatud soov isikuandmete kustutamiseks omab õiguslikku tähendust.

Postitatud

Ungari andmekaitse järelevalveasutus Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) määras 25 000 euro suuruse trahvi inkassofirmale, pidades 11.02.2022 avaldatud otsuses rikkumiseks seda, et ettevõte ei arvestanud suuliselt väljendatud soovi isikuandmete kustutamiseks. Seejuures viitas järelevalveasutus GDPR artiklile 12(1), mille kohaselt võib teabe esitada suuliselt tingimusel, et andmesubjekti isikusamasus on tõendatud. Inkassofirma eesmärk oli saada 2013. a surnud isiku… Loe lähemalt »

Tõnu Metsäär nimetati Euroopa Andmekaitsenõukogu eksperdiks

Postitatud

Suvesoojaga saabus ka rõõmustav uudis. Euroopa Andmekaitsenõukogu (EDPB) teatas, et Waldrand Law OÜ (GDPR24.ee) juhatuse liige Tõnu Metsäär on nimetatud sõltumatuks andmekaitseeksperdiks valdkonnas “Uute tehnoloogiate õigusekspertiis”. Euroopa Andmekaitsenõukogu (EDPB) on Euroopa asutus, mis aitab kaasa andmekaitsereeglite ühetaolisele kohaldamisele kogu Euroopa Liidus ning edendab koostööd ELi andmekaitseasutuste vahel. Euroopa Andmekaitsenõukogu on asutatud isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR)… Loe lähemalt »