Andmekaitseuudised

ChatGPT andmekaitsepeeglis

Postitatud

ChatGPT on USA ettevõtte OpenAI (https://openai.com) poolt pakutav tehisintellekti teenus, mida on võrreldud nt tööstuslikus tootmises revolutsioonilise pöörde toonud aurumasina leiutamisega James Watt’i poolt 1784.a.

Itaalia andmekaitse järelevalveasutus Garante alustas ChatGPT suhtes äsja menetluse ning seadis keelu selle abil isikuandmete töötlemisele.

Järelevalveasutuse menetlus keskendub järgmisele:

Esiteks ei anna OpenAI vastutava (andme)töötlejana piisavalt teavet andmesubjektidele, kelle andmeid ta internetis kogub.

Teiseks avastas järelevalveasutus, et ChatGPT lõpptoode, st tema vastused, mis põhinesid isikuandmetel ning tihti ka sisaldasid isikuandmeid, ei peegeldanud tegelikkust õigesti.

Kolmandaks – OpenAI ei ole võtnud tarvitusele ühtegi meedet kontrollimaks, et tema teenuse kasutajad on vähemalt 13 aastased nagu nõuab GDPR.

Neljandaks – OpenAI ei ole täitnud GDPR artiklist 13 tulenevat kohustust tagada andmesubjektide teavitamine privaatsusteavituse abil ja puudus ka õiguslik alus isikuandmete kogumiseks  ChatGPT algoritmide „treenimisel“, mis on otseses vastuolus GDPR artiklitega 5 ja 6.

ChatGPT kasutab internetist kogutud isikuandmeid, mis kuuluvad isikutele, kes pole ChatGPT kasutajad. Järelevalveasutus leidis ühtlasi, et ChatGPT algoritmid ei taganud GDPR artiklis 5(1)d nõutud andmeõigsust. Artikkel 5 (1) d sätestab, et „isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata“.

Järelevalveasutus  leidis, et vanusekontrolli puudumine rikub GDPR artiklit 8, milles sisalduvad tingimused lapse nõusolekule seoses infoühiskonna teenuste kasutamisega.

Neid rikkumisi arvesse võttes kohaldas järelevalveasutus GDPR artiklit 58(2)f, mis võimaldab järelevalveasutustel „kehtestada ajutine või alaline isikuandmete töötlemise piirang, sealhulgas töötlemiskeeld.“ See piirang hõlmab kogu Itaalia territooriumil asuvate andmesubjektide isikuandmete töötlemist.

13.aprillil teatas Euroopa Andmekaitsenõukogu ChatGPT teemalise rakkerühma moodustamisest – https://www.reuters.com/technology/european-data-protection-board-discussing-ai-policy-thursday-meeting-2023-04-13/

Artikli kirjutamisel kasutatud allikas:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870832