Andmekaitseuudised

Töötajate jälgimine – ICO uus juhend

Postitatud

Ühendkuningriigi andmekaitse järelevalveasutus Information Commissioner’s Office (ICO) avaldas 04.10.2023. a juhendi, milles käsitleb töötajate jälgimist (monitoring) – kuidas tööandja saaks töötajaid jälgida nii, et see tegevus oleks seaduslik, läbipaistev ja õiglane (lawful, transparent and fair).

Arvestades kaugtöö osakaalu pidevat kasvu ning tehnoloogiliste võimaluste paljusust, kaaluvad paljud tööandjad oma töötajate ühel või teisel viisil kontrollimist ja/või jälgimist. ICO juhend selgitab, kuidas toimida kooskõlas andmekaitse reeglitega. Arvesse on võetud ka spetsiifilised toimingud nagu biomeetriliste andmete kasutamine tööaja ja kohalolekukontrolli tarbeks.

ICO poolt tellitud analüüs näitas, et 70% vastanutest pidas tööandja poolset jälgimist pealetükkivaks. Vähemalt üks vastanu viiest oli veendunud, et tööandja on teda jälginud. Vähem kui üks viiest vastajast ei laseks uue töökoha valikul end häirida teadmisest, et tulevane tööandja tegeleb töötajate jälgimisega.

Liigne jälgimine võib kergesti muutuda sekkumiseks inimese eraellu ning rikkuda nende privaatsust. Oma juhendis soovib ICO pakkuda nii avalikule kui erasektorile selgitusi ning paremaid praktikaid, mis aitaks tööandjal luua oma töötajatega usalduslikud suhted ning austada nende privaatsust.

Töötajate jälgimine võib sisaldada nt: telefonikõnede, sõnumite, klaviatuurikasutuse jälitamine (tracking), kuvatõmmiste tegemine, veebikaamera või -kõnede salvestised või eriotstarbelise jälgimistarkvara kasutamine.

Tööandja/organisatsioon/asutus/ettevõte/, kes soovib oma töötajaid jälgida, peab:

  • Teavitama oma töötajaid jälgimise meetoditest, ulatusest ja põhjustest
  • Selgelt määratlema jälgimise eesmärgi ning kasutama võimalikult vähem privaatsust riivavaid meetmeid
  • Määratlema toimingute GDPR artiklis 6 nimetatud õigusliku aluse
  • Selgitama jälgimist puudutavat töötajatele võimalikult arusaadaval viisil
  • Vältima ülemääraste andmete/teabe kogumist
  • Koostama isikuandmete mõjuhinnangu selliste jälgimistoimingute kohta, mis tõenäoliselt tekitavad suure ohu töötajate õigustele ja vabadustele
  • Võimaldama töötajatele juurdepääsu nende kohta jälgimisega kogutud andmetele

 

Juhend ise on saadaval siin:

https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/employment-information/employment-practices-and-data-protection-monitoring-workers/