Andmekaitseuudised

Kas videosalvestise edastamisest andmesubjektile saab keelduda?

Postitatud

Soome andmekaitse järelevalveasutus Tietosuojavaltuutetun toimisto tegi 7.02.2022 Soome Kõrgemale Politseikoolile (Poliisiammattikorkeakoulu) ettekirjutuse väljastada andmesubjektile videosalvestis, mis kujutas ka teisi õppureid, sest kool ei suutnud selgitada koopia väljastamise negatiivset mõju teistele videol kujutatud isikutele.

Asi sai alguse sellest, et üks politseikooli õppur soovis saada videot enda poolt eksamitesti tegemise kohta. Kool kui tema isikuandmete vastutav töötleja aga keeldus salvestise väljastamisest – tuues põhjusteks, et see kujutab lisaks ka teisi eksamit tegevaid õppureid ja et tehniliselt puudub koolil võimalus teha salvestisest koopiat, millel oleks nähtav ainult koopia küsija.

Politseikool saatis küsijale kirjaliku selgituse tema eksamitulemuste kohta ning pakkus võimalust vaadata küsitud salvestist koolis kohapeal.

Politseikool põhjendas oma otsust GDPR artikliga 15 (4), mille kohaselt on koopia saamiseks küll õigus, kuid see ei tohi kahjustada teiste õigusi ja vabadusi. Samuti viitas ta artiklile 15(3), mille järgi on vastutaval töötlejal õigus ise otsustada, millises vormis ta isikuandmetele juurdepääsu võimaldab.

Järelevalveasutus sekkus andmesubjekti kaebuse alusel ning leidis, et eksami kohta kirjaliku info esitamine politseikooli salvestise koopia väljastamise kohustusest ei vabasta. Samuti ei saa vastutav töötleja kasutada kolmandate osapoolte kaitset ettekäändena selleks, et takistada andmesubjektil juurdepääsu oma andmetele. Vastutav töötleja peab suutma piisaval määral näidata, kuidas videosalvestise koopia teisi isikuid kahjustab. Isegi kui selline risk on olemas, peab vastutav töötleja kaaluma a)vastandlikke huve, b) konkreetse juhtumi asjaolusid ja c) riski realiseerumise tõenäosust.

Vastutav töötleja peab teiste videol kujutatud isikute privaatsuse huvides kaaluma videosalvestise anonüümimist võimaldavate tehniliste lahenduste kasutamist.

Artikli kirjutamisel kasutatud allikas:

https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2022/20221423