Andmekaitseuudised

GDPR kaitseb ka spermadoonorit.

Postitatud

Taani andmekaitse järelevalveasutus Datatilsynet tegi 26.11.2021. otsuse, et spermapank rikkus GDPR artiklit 15, kui keeldus väljastamast doonorile infot selle kohta, mitu last oli küsija sperma abil viljastatud. Järelevalveasutus andis ka korralduse andmesubjektile teda huvitavad andmed avaldada.

2020.a maikuus pöördus Taanis aktiivselt tegutsev spermadoonor Cryos International ApS poole sooviga tutvuda oma isikuandmetega. Täpsemalt huvitas isikut, mitu last oli selleks ajaks tema sperma abil viljastatud ning kui mitmel juhul oli tegu üksikemaga. Vastutav töötleja Cryos International ApS keeldus seda soovi Taani isikuandmete kaitse seadusele viidates täitmast. Seadus võimaldab GDPR artiklist 15 tulenevat isiku juurdepääsuõigust oma andmetele piirata juhtudel kus „eraelu kaitsmisega seotud kaalutlused kaaluvad üles andmesubjekti huvi“. Cryos International ApS leidis, et tegu on ülimalt tundliku infoga, mille avaldamine võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi ning seetõttu andmesubjekti õigus tutvuda oma andmetega kuulub antud olukorras piiramisele.

Andmesubjekt ei olnud vastusega rahul ning esitas kaebuse.

Järelevalveasutus seisukohale et andmesubjekti sperma abil viljastatud laste hulga puhul on tõepoolest tegu GDPR alusel kaitstavate isikuandmetega ja seega on andmesubjektil õigus andmeid saada. Seevastu viljastatud naiste perekonnaseis ei ole käsiteltav andmesubjekti isikuandmetena ning seda teavet talle väljastada ei tohi.

Järelevalveasutus leidis samuti, et Taani isikuandmete kaitse seaduse säte 22(1) kohaldub ainult juhtudel kui oht privaatsuse rikkumiseks on märkimisväärne. Viljastatud laste arv iseenesest ei võimalda nende laste identiteeti kindlaks teha, millest järeldub, et laste huvisid andmesubjekti poolt küsitud info väljastamine märkimisväärselt ei kahjusta.

Järelevalveasutus nõustus andmesubjekti kriitikaga vastutava töötleja aadressil ning andis GDPR artikli 58 lõike 2 punktile c tuginedes vastutavale töötlejale korralduse andmesubjekti taotlus rahuldada.

Artikli kirjutamisel kasutatud allikas:

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2021/nov/kritik-og-paabud-til-cryos-for-manglende-indsigt